Onderzoek

Sylke Vandercruysse
Lies Demeulenaere

Vandercruysse (meer info: ResearchGate en LinkedIn) en Demeulenaere (LinkedIn) zijn werkzaam bij de Dienst onderwijsbeleid van Hogeschool VIVES, West-Vlaanderen.

Reacties op dit artikel naar: sylke.vandercruysse@vives.be

Het ABC van blended learning

Hogeschool VIVES werkt op geïntegreerde wijze via connected curriculum en blended learning aan onderwijsontwikkeling en professionalisering. Dat levert innovatieve voorbeelden van blended learning op die gebaseerd zijn op de ABC-methodiek.

Hogeschool VIVES hecht veel belang aan de inbreng vanuit het werkveld. Connected curriculum en blended learning zijn daarbij de centrale onderwijskundige concepten die deze ambitie vormgeven. Beiden worden bekrachtigd in het onderwijsbeleidsplan van de hogeschool en op die manier ook beleidsmatig ondersteund en gestimuleerd. VIVES hanteert een geïntegreerd ondersteuningsbeleid en baseert zich hiervoor op de ABC-methodiek (UCL, Perovic & Clive, 2015). In deze bijdrage gaan we dieper in op wat dat precies betekent voor de hogeschool.

Connected curriculum

Connected curriculum is een vaak gebruikte term in het onderwijs en door Perkins (1993) als een van de eersten gebruikt. Hij benadrukte hierbij dat niet alleen de manier waarop wordt lesgegeven (instructiemethode, klasomgeving en evaluatie) van belang is, maar ook de leerinhoud (waarover onderwezen wordt). Een ander voorbeeld hoe connected curriculum wordt ingevuld, is het conceptueel kaderwerk van University College Londen (UCL) waarbij zes dimensies centraal staan met een focus op de integratie van onderzoek en onderwijs (‘learning through research and inquiry’). Binnen VIVES definiëren we het begrip connected curriculum ruimer; naast leerinhouden en de manier van onderwijzen (Perkins) en de wijze waarop het onderwijs met onderzoek geïntegreerd kan worden (UCL) hecht VIVES ook belang aan connecties in de instelling zelf, met het werkveld en met de samenleving. Hierdoor wordt de leeromgeving voor studenten versterkt en verrijkt, bijvoorbeeld door (meer) activiteiten in het werkveld, in internationale context of interdisciplinaire projecten. Daarnaast focussen de VIVES-opleidingen zich op studentgecentreerde leeromgevingen waarbij onderwijstechnologie leerdoelgericht wordt ingezet, zodat op die manier blended learning gerealiseerd wordt.

Blended learning als innovatie

Blended learning, met als invulling ‘het mixen en combineren van methodes’ (Vandeput, De Gruyter, & Tambuyser, 2011, p. 1), is van alle tijden; docenten zijn steeds op zoek naar de best mogelijke combinaties van werkvormen, leeractiviteiten, -aanpak en -methodes. Het is vooral door de inzet van ict dat blended learning de laatste jaren zoveel aandacht krijgt (Vandeput et al., 2011). Dit onderwijsconcept, dat aangeboden wordt via een breed gamma aan online en face-to-face instructieactiviteiten (Van Laer, 2018), is om drie redenen populair, blijkt uit onderzoek:
1) het biedt een verbeterde pedagogie in de vorm van meer effectieve onderwijspraktijken en kwalitatieve onderwijsverbeteringen,
2) het biedt verhoogde toegang tot onderwijs en een grotere flexibiliteit ervan, en
3) er treedt efficiënter gebruik van beschikbare middelen (technologie) op (Graham, Allen & Ure, 2005).