Onderzoek

Gerry Geitz

De auteur is directeur R&D Onderzoek en Onderwijs en lector Sustainable Educational Concepts in Higher Education aan de NHL Stenden Hogeschool.

Reacties op dit artikel naar: gerry.geitz@stenden.com

R&D van het onderwijs als opdracht: een praktijkvoorbeeld

Research & Development-afdelingen komen in het onderwijs veel minder voor dan in het bedrijfsleven, terwijl ze volgens de auteur noodzakelijk zijn voor onderwijsinnovaties, aandacht en ruimte voor de dialoog over kwaliteit van onderwijs en een professionele onderwijs- en onderzoekscultuur.

Afdelingen die zich expliciet bezighouden met R&D van onderwijs en onderzoek komen in de onderwijssector niet veel voor, terwijl bedrijven als Philips, DSM en AkzoNobel al sinds jaar en dag over eigen R&D-afdelingen beschikken. Is een afdeling R&D binnen een onderwijsinstelling die zich richt op de kerntaak, namelijk onderwijs en onderzoek, dan niet zinvol? In dit artikel wordt ingegaan op de wijze waarop de afdeling R&D Onderwijs en Onderzoek binnen NHL Stenden Hogeschool wordt ingezet.


Oorspronkelijkheid
Wat verstaan we eigenlijk onder R&D? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) benoemt een aantal onderscheidende kenmerken van onderzoek en ontwikkeling, namelijk: oorspronkelijkheid, vernieuwing, creatief, systematisch, planmatig, het verkrijgen van kennis, maar ook het niet altijd streven naar direct economisch voordeel of het oplossen van problemen. Verder valt op dat R&D vaak gekoppeld wordt aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken en technische producten. R&D is dus een veel voorkomend fenomeen bij vooral de grotere productiebedrijven. Er zijn echter redenen genoeg waarom ook een hogeschool zich actief zou moeten bezighouden met R&D. Zo laat bijvoorbeeld het rapport ‘Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen’ van Paul Kirschner (2017) zien dat de werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid volop in ontwikkeling zijn. In zijn rapport stelt Kirschner dat het onderwijs niet goed toegerust is om leerlingen goed voor te bereiden op een onzekere (arbeids)toekomst en hen niet op een toekomstbestendige wijze opleidt wegens het ontbreken van kennis over die (arbeids)toekomst en over hun toekomstige banen. Daarnaast spelen het (mogelijk) ontbreken van ict-vaardigheden en -kennis bij docenten, het gegeven dat ict-gebruik niet goed is geïntegreerd in het onderwijs, en het ontbreken van organisatieflexibiliteit om bijvoorbeeld met EVC’s en vouchers om te gaan volgens hem ook een belangrijke rol. Tegelijkertijd worden er vanuit het ministerie van OCW meerdere mogelijkheden geboden om binnen het hoger onderwijs te experimenteren, te onderzoeken en waar mogelijk tot goed onderbouwde onderwijsinnovaties te komen. De experimenten gericht op flexibilisering van het onderwijs zijn daar goede voorbeelden van. Er wordt dus ruimte geboden om te onderzoeken en te ontwikkelen binnen het hoger onderwijs, daarbij kan een afdeling R&D Onderwijs en Onderzoek een belangrijke rol spelen.


This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Video De nieuwe hogeschool