Onderwijs

José Cuperus

Vincent Wiegel

Cuperus is als hoofddocent en opleidingscoördinator van de masteropleiding Sport- en Beweeginnovatie verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Wiegel is co-founder van New Engineers en is daarnaast als lector betrokken bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Reacties op dit artikel naar: vincent.wiegel@newengineers.nl of jose.cuperus@han.nl.

Meer informatie over New Engineers: www.newengineers.nl

Experimenteren met nieuwe vormen van leren en onderwijs

In het Crossing Educational Bordersproject werken verschillende onderwijsinstellingen samen aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren in groepen. Tijdens het project worden grenzen in leeftijd, disciplines, kennisbronnen, werk en school losgelaten en wordt gezocht naar nieuwe vormen van leren en onderwijs die passen bij deze tijd.

Het aanbod van informatie en kennis groeit exponentieel en wordt steeds beter toegankelijk. Iedereen kan met openbare informatie mogelijke medische oplossingen bedenken, net als Jack Andraka en Angela Zhang, of met oplossingen voor milieuproblemen komen, zoals Boyan Slat. Onze economie is al lang kennisgedreven en dat wordt steeds sterker. Jongeren én volwassenen moeten daarom gebruik leren maken van vervagende grenzen tussen verschillende disciplines en kennisbronnen om zo creatieve oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Het Crossing Educational Bordersproject (hierna CEB-project) richt zich op die ontwikkeling. Tijdens het project staan het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden centraal waarmee in de kennissamenleving de weg gevonden kan worden om samen met anderen tot oplossingen te komen die niet eerder waren voorzien. Dat betekent dat gedurende het CEB-project grenzen in leeftijd, disciplines, kennisbronnen, werk en school ter discussie worden gesteld en gezocht wordt naar nieuwe vormen van leren en onderwijs, weg van de smalle, vaak cognitieve benadering van leren. Het CEB-project onderzoekt in het bijzonder handvatten om gepersonaliseerd leren in groepen vorm te geven.


Rollen en vaardigheden
Doel van het CEB-project is om in multidisciplinaire teams, waarin scholieren, studenten en werkenden samen een team vormen, nieuwe oplossingen te bedenken en die vervolgens toe te passen in de praktijk. Zo leren de teamleden van en met elkaar, doen ze inhoudelijke kennis op en ontwikkelen ze zich tot professionals van de toekomst. Elk teamlid heeft een eigen rol in het team, bijvoorbeeld die van projectleider, veranderaar of onderzoeker. De rollen worden verdeeld op basis van vaardigheden. Dat vraagt van teamleden in ieder geval ontwikkeling in de volgende skills:

  • Het vermogen hun rol zelf mede vorm te geven (job crafting);
  • Zelfsturing;
  • Sterke interpersoonlijke vaardigheden;
  • Het vermogen om nieuwe verbanden te zien;
  • Ondernemerschap;
  • Creatieve en analytische vaardigheden;
  • Snel kunnen beoordelen van informatie en informatiebronnen.

Juist deze vaardigheden zijn belangrijk voor mensen om zich (verder) te ontwikkelenin deze snel verandere tijd. Studenten én werkenden worden zo beter voorbereid op nog niet bestaande beroepen in de toekomst; immers met bovenstaande vaardigheden kunnen ze adaptief reageren op de dynamiek van continue verandering. Ze blijven leren en zijn in staat hun eigen (net)werk te creëren dat past bij de maatschappelijke behoefte van dat moment. Zo kunnen zij gedurende hun loopbaan actief blijven deelnemen aan het arbeidsproces en omgaan met de verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid. De kans dat mensen langs de zijlijn komen te staan doordat hun kennis is achterhaald, wordt geminimaliseerd en de arbeidsparticipatie blijft hoog.